تبلیغات
فرهنگی و اجتماعی - فقر و انواع آن

تاریخ : پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 | نویسنده : افشین
فقر چیست ؟

پدیده فقر بطور کلی عبارت است از ناتوانی انسان در کسب و استفاده درست از مواهب مادی و معنوی .


Image result for ‫پدیده فقر‬‎

 این ناتوانی خود دارای سه منشأ اساسی است ، اول اینکه بشر خود دچار امراض نفسانی و شخصیتی از قبیل تنبلی ، سستی ، بی اراده گی و .... باشد ، که در این صورت انسان نباید هیچ چیز و هیچ کس را در فقیر بودن خود مقصر بداند ، جز خویشتن خویش را .
دوم اینکه شرایط  و محیط فرهنگی ، اجتمایی و اقتصادی جامعه به گونه ای نامناسب باشد که فرد به طور متعارف و با دارا بودن توانایی ها و مهارت های کافی  و با شرط  حفظ  کرامت انسانی و اعتقادات و باورهای خود قادر به غنا بخشیدن به زندگی مادی و معنوی خود نباشد .

Image result for ‫فقر مادی‬‎

منشأ سوم ناتوانی و فقر انسان ، ترکیبی از کوتاهی ها و بی همتی های شخصی در کنار نابسامانی ها و معضلات فرهنگی ، اجتمایی و اقتصادی جامعه پیرامون است .

انواع فقر :

1 - فقر مادی و مالی       2 - فقر عقلی و علمی

بشر همواره به این نکته اندیشیده است که آیا بی عقلی و نادانی منشأ بروز فقر مادی است یا اینکه فقر مادی باعث ضعف قوه عاقله و نادانی و جهل می شود ؟!


Image result for ‫فقر فرهنگی‬‎

طبق آموزه های مذهبی و تجربه بشری در طول تاریخ ، می توان گفت که : هر دوی این عوامل مکمل و تشدید کننده یکدیگرند . تا آنجا که  بسیاری از روایات و احادیث ، علت فقر فرهنگی و اعتقادی مردم را فقر مالی و تهی دستی آنها  معرفی کرده است .

پیامبر(ص) می فرماید«  اگر فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود ».

و همچنین اگر قوه عقل و مصلحت دنیا و آخرت و درایت و مدیریت در انسانی رشد نکرده باشد ، حتی اگر ثروت مادی کلانی در اختیار وی باشد چه بسا که همه را به باد فنا دهد ! و نه در دنیا بهره ای ببرد و نه اینکه از آن ثروت توشه ای برای آخرت خود فراهم کند .

منبع : کاروک


برچسب ها: فقر، پدیده فقر، فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر مادی، انواع فقر،